Master Teacher

สถานที่ปฏิบัติงาน:โครงการ Block28 ใกล้ MRT สามย่านวันและเวลาทำงาน:จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการสร้างสื่อการเรียนการสอน (วิดีโอสอน / สรุปบทเรียน / คําถามทดสอบ / แบบฝึกหัด /ข้อสอบจําลอง) สําหรับนักเรียน (ระดับ ป.4 ถึง ม.6) โดยแบ่งครูเป็น ทีมตามวิชาที่รับผิดชอบ (คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / สังคมศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

• วิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานของวิชา เพื่อย่อยหลักสูตรและแบ่งออกเป็น หัวข้อต่างๆ

• วางแผนสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็น สําหรับแต่ละหัวข้อ

• เขียนสคริปต์สําหรับวิดีโอการสอน

• นําเสนอและเป็นผู้แสดงในวิดีโอการสอน ตามสคริปต์เนื้อหาการสอนและคําแนะนําของทีมผู้ผลิต

• เขียนสรุปบทเรียนเปน Study Notes ที่เข้าใจง่ายสําหรับนักเรียน

• เขียนคําถามทดสอบ แบบฝึกหัด และ ข้อสอบจําลอง พร้อมคําอธิบายอย่างละเอียด

• ตรวจสอบคุณภาพของทุกสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร และครอบคลุมหลักสูตร

• ทํางานร่วมกับครูท่านอื่น เพื่อวางแผนและดําเนินการร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคการสอน

ป.ล. ครูแต่ละท่านอาจไม่จําเป็น ต้องทําทุกหน้าที่ที่เขียนไว้ด้านบน (ในแต่ละทีม ครูที่วิเคราะห์และวางแผนหลักสูตร ครูที่เขียนสคริปต์นําเสนอ และ ครูที่เขียนแบบฝกหัด/ข้อสอบจําลอง อาจเป็นคนละคนกันตามความถนัดของครูแต่ละท่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ขั้นตําปริญญาตรี ในสาขาทีเกี่ยวข้องกับวิชาทีรับผิดชอบ (คณิตศาสตร์ / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์/ สังคมศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

• ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการสอน และ/หรือ ออกแบบหลักสูตรสําหรับโรงเรียน สถาบันกวดวิชาและ/หรือ นักเรียนส่วนตัว

• ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาของหลักสูตรในวิชาทีรับผิดชอบ

• ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาทีรับผิดชอบ

• ทักษะการนําเสนอและอธิบายสิงทีซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ทั้งการเขียนและการพูด

• ทักษะการออกแบบกระบวนการการสอนและแนวปฏิบัติที่ดี• (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยที่สูง ในวิชาทีรับผิดชอบ ในระดับปริญญา และ/หรือ มัธยมศึกษา

• (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เครือข่ายทีแข็งแกร่งและกว้างขวางในภาคการศึกษากับครูทั้งในและนอกโรงเรียน

• (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ความคุ้นเคยกับการศึกษาแบบดิจิทัล และ/หรือ ประสบการณ์การสอนในรูปแบบดิจิทัล

กรุณาส่ง Resume มาที่ recruitment@startdee.com