Current Vacancy

Master Teacher

สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ Block28 ใกล้ MRT สามย่าน
วัน-เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการสร้างสื่อการเรียนการสอน (วิดีโอสอน / สรุปบทเรียน / คําถามทดสอบ / แบบฝึกหัด /ข้อสอบจําลอง) สําหรับนักเรียน (ระดับ ป.4 ถึง ม.6) โดยแบ่งครูเป็น ทีมตามวิชาที่รับผิดชอบ (คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / สังคมศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • วิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานของวิชา เพื่อย่อยหลักสูตรและแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ
 • วางแผนสื่อการเรียนการสอนที่จําเป็นสําหรับแต่ละหัวข้อ
 • เขียนสคริปต์สําหรับวิดีโอการสอน
 • นําเสนอและเป็นผู้แสดงในวิดีโอการสอน ตามสคริปต์เนื้อหาการสอนและคําแนะนําของทีมผู้ผลิต
 • เขียนสรุปบทเรียนเป็น Study Notes ที่เข้าใจง่ายสําหรับนักเรียน
 • เขียนคําถามทดสอบ แบบฝึกหัด และ ข้อสอบจําลอง พร้อมคําอธิบายอย่างละเอียด
 • ตรวจสอบคุณภาพของทุกสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรและครอบคลุมตามหลักสูตร
 • ทํางานร่วมกับครูท่านอื่น เพื่อวางแผนและดําเนินการร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคการสอน

หมายเหตุ: ครูแต่ละท่านอาจไม่จําเป็นต้องทําทุกหน้าที่ที่เขียนไว้ด้านบน (ในแต่ละทีม ครูที่วิเคราะห์และวางแผนหลักสูตร ครูที่เขียนสคริปต์นําเสนอ และ ครูที่เขียนแบบฝึกหัด/ข้อสอบจําลอง อาจเป็นคนละคนกันตามความถนัดของครูแต่ละท่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาทีเกี่ยวข้องกับวิชาทีรับผิดชอบ (คณิตศาสตร์ / ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์/ สังคมศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการสอน และ/หรือ ออกแบบหลักสูตรสําหรับโรงเรียน สถาบันกวดวิชาและ/หรือ นักเรียนส่วนตัว
 • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาของหลักสูตรในวิชาทีรับผิดชอบ
 • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาทีรับผิดชอบ
 • ทักษะการนําเสนอและอธิบายสิงทีซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ทั้งการเขียนและการพูด
 • ทักษะการออกแบบกระบวนการการสอนและแนวปฏิบัติที่ดี
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยที่สูง ในวิชาทีรับผิดชอบ ในระดับปริญญา และ/หรือ มัธยมศึกษา
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เครือข่ายทีแข็งแกร่งและกว้างขวางในภาคการศึกษากับครูทั้งในและนอกโรงเรียน
 • (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ความคุ้นเคยกับการศึกษาแบบดิจิทัล และ/หรือ ประสบการณ์การสอนในรูปแบบดิจิทัล
กรุณาส่ง Resume มาที่ [email protected]