ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์
กับ StartDee
ทดลองทำข้อสอบฟรี
มีเฉลยละเอียด

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ 
กับ StartDee
ทดลองทำข้อสอบฟรี
มีเฉลยละเอียด

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนคณิตศาสตร์กับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น
  ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย
 • ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์และ
  ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยละเอียดท้ายบทเรียน
 • สอนสนุก เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย

เรียนคณิตศาสตร์กับ StartDee ดียังไง ?

เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่
ประถมถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์
และข้อสอบคณิตศาสตร์
พร้อมเฉลยละเอียด
ท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาฮิตครบทุกบทเรียน

ตัวประกอบ
ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
ป.ปลาย
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
รู้จักอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ม.ต้น
เซต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คุณครูประจำวิชา

 • ครูหน่อย สุธัญญา จีนา
  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาการสอนคณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ครูเดียร์ วรัญญา เกียงเอีย
  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
  วิทยาการคณนา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูโฟม กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  สาขาคณิตศาสตร์และ
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูนุ๊ก ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
  สาขาธุรกิจศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูกวาง วาสนา เมธีกุล
  ปริญญาตรี วทบ.พลังงานทดแทน
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • ครูไอซ์ ปรีชา เพทายวิราพันธ์
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  วิชาเอกคณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • ครูเล้ง ภัทรชนน สกุลคู
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
  วิชาเอกคณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.