หน้าที่พลเมืองก็เป๊ะ
ภูมิศาสตร์ก็ปัง
เพราะเรียน สังคม
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

หน้าที่พลเมืองก็เป๊ะ
ภูมิศาสตร์ก็ปัง
เพราะเรียน สังคม 
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนสังคมกับ StartDee ดียังไง ?

เรียนสังคมกับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น
  ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย
 • ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์
  และข้อสอบท้ายบทเรียน
  พร้อมเฉลยละเอียด
 • สอนสนุก เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกสาระ
ทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย และหน้าที่พลเมือง
ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์
และข้อสอบท้ายบทเรียน
พร้อมเฉลยละเอียด
วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ
เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกสาระ

ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ป.ปลาย
ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ม.ต้น
กฎหมาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูกอล์ฟ
สุรรังสรรค์ ผาสุขวงษ์
ปริญญาตรี สังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครูเอก
ทีฆาทัศ บุณญพัฒน์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครูแมน
จักรพันธ์ คงเจริญ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครูรพี
พีรพัฒน์ เพชราบรรพ์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณครูประจำวิชา

 • ครูกอล์ฟ สุรรังสรรค์ ผาสุขวงษ์
  ปริญญาตรี สังคมศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ครูเอก ทีฆาทัศ บุณญพัฒน์
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
  คณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูแมน จักรพันธ์ คงเจริญ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครูรพี พีรพัฒน์ เพชราบรรพ์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.