นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ท่าน”) ซึ่งเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน (StartDee) และเว็บไซต์ (www.startdee.com) รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”)  ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม (หากมี)

การใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัท ท่าน และ/หรือบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติและวิธีการซึ่งระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

แพลตฟอร์มของบริษัทอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังหรือเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่างๆของบุคคลภายนอก หากท่านกดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใดๆซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้

เมื่อท่านลงทะเบียน/สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้าร่วมพูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล แพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจใดๆที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบัตรเครดิต รูปถ่าย ประวัติการศึกษาของท่าน (ได้แก่ ชื่อโรงเรียนและระดับการศึกษา) และข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของท่าน โดยบริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจรวมถึงรายละเอียดความต้องการและข้อคิดเห็นของท่านต่อแพลตฟอร์มของบริษัท ตลอดจนบันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆก็ตาม (เช่น โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนาและการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ)

1.2 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในแต่ละครั้งที่ท่านใช้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browser plug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายการของตัวระบุทรัพยากรสากล หรือ URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของบริษัท (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหา  เวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์บนหน้าเพจ (เช่น การเลื่อน การคลิ๊ก หรือการเคลื่อนที่ของเมาส์) วิธีที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท
(3) ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนวิดีโอสื่อการสอนที่ท่านรับชม ระยะเวลาในการรับชมวิดีโอสื่อการสอน และผลการทดสอบของท่านในแต่ละวิชา เป็นต้น

1.3 ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ชื่อโรงเรียน และระดับการศึกษา) มาจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัว/โรงเรียนของท่าน เพื่อน และผู้แนะนำ) ตลอดจนบุคคลภายนอก (เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มอื่นที่ท่านเป็นสมาชิกหรือเข้าใช้งาน ผู้รับเหมาช่วงงานบริการทางเทคนิค ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น) (“คู่ค้าของบริษัท”) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภายใต้กรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
(2) เมื่อท่านใช้หรือร้องขอการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สมัครใช้บริการชำระเงินที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
(3) เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทอาจออกรหัสภายในโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน (เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) แก่บริษัท บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าว (เว้นแต่จะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม)

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆแล้วแต่กรณี  โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแต่ละวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท (เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) และ/หรือ
(3) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

2.2 การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท และพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน
(2) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการให้ข้อมูล จัดหาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่าน
(3) เพื่อยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท
(4) เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น รายงานผลการทำแบบทดสอบ ประวัติการเข้าเรียน และประวัติการรับชมวิดีโอสื่อการสอน เป็นต้น)
(5) เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น การจัดทำรายงานผลการทำแบบทดสอบในวิชาต่างๆและจัดส่งให้แก่ผู้ปกครองของท่านผ่านทางอีเมล เพื่อให้ผู้ปกครองของท่านช่วยติดตามผลการเรียน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนของท่าน
(6) เพื่อส่งการแจ้งเตือนใดๆที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น คุณลักษณะพิเศษ (Features) ใหม่บนแอปพลิเคชัน แจ้งการอัพเดทวิดีโอสื่อการสอนใหม่ เป็นต้น
(7) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในบริการเชิงโต้ตอบของบริษัทเมื่อท่านต้องการ
(8) เพื่อให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำ ตลอดจนตอบข้อสงสัยของท่านที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัท

2.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

บริษัทจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่นด้วย ทั้งนี้ประโยชน์ดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิและประโยชน์ขั้นพื้นฐานของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อบริหารกิจการ ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ (เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
(2) เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงแพลตฟอร์มของบริษัท รวมทั้งระบบงานต่างๆให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน ทั้งนี้ให้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การจัดทำสถิติ และ/หรือแบบสำรวจใดๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัท
(3) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงของแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
(4) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน)
(5) เพื่อประเมินและเข้าใจประสิทธิภาพของการโฆษณาซึ่งบริษัทนำเสนอต่อท่านและบุคคลอื่น

2.4 ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อนำเสนอ/ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน ข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ท่านที่จัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ หรือของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทตามแต่กรณี​ ซึ่งบริษัทอาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์  อีเมล หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(2) ในบางกรณี บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ หรือคลาวด์ในประเทศต่างๆที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
(3) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

2.5 ฐานทางกฎหมายอื่นๆ

นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้

(1) จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
(2) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล
• เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท
• เพื่อตรวจสอบประวัติการชำระเงินของท่าน
• เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของท่าน
• เพื่อจัดหาข้อมูล เนื้อหา และบริการให้แก่ท่าน
• เพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการแพลตฟอร์ม
• เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รายงานผลการทำแบบฝึกหัด ประวัติการเข้าเรียนและวิดีโอสื่อการสอนที่รับชม เป็นต้น
• เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เช่น แนะนำคุณลักษณะ/ฟีเจอร์ต่างๆบนแพลตฟอร์ม วิธีการใช้งาน อัตราค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน เป็นต้น
• เพื่อจัดการและปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์ม
• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
• เพื่อให้การทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการชำระเงินแก่ท่าน
• ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลผู้ปกครอง
• ข้อมูลตามความสมัครใจ
• ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
• บันทึกการสื่อสารและข้อคิดเห็นต่างๆ
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
• ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
• เพื่อส่งการแจ้งเตือนใดๆ ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น แจ้งการอัพเดทสื่อวิดีโอการสอน/แบบฝึกหัด/กิจกรรม/ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร รวมถึงส่วนลดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์แก่ท่าน
• เพื่อสอบถามประสบการณ์ และความพึงพอใจในการใช้งานแพลตฟอร์มจากท่าน และ/หรือจากผู้ปกครองของท่าน รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
• เพื่อวิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ ฟีเจอร์ และเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ และ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น (เช่น การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม)
ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลผู้ปกครอง
• บันทึกการสื่อสารและข้อคิดเห็นต่างๆ
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม
• ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
• เพื่อนำมาวิเคราะห์ รวมถึงจัดทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม และ/หรือสถิติใดๆ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นตลอดจนใช้เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเหมาะสม • ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลตามความสมัครใจ
• บันทึกการสื่อสารและข้อคิดเห็นต่างๆ
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม
• ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือนโยบายฉบับนี้แก่ท่าน
• เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ติดตามผลการสมัครบริการ ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ ตอบข้อสงสัย และจัดการข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทให้แก่ท่าน เป็นต้น)
• ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลผู้ปกครอง
• ข้อมูลตามความสมัครใจ
• ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
• เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของท่านกับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามความประสงค์ของท่าน
• เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของบริษัทกับบุคคลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลให้แก่พันธมิตรของบริษัทเพื่อออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม (ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทเท่านั้น)
• ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลตามความสมัครใจ
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• ความยินยอม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่นโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลภายนอกนั้นรวมถึง บริษัทในเครือ คู่ค้าของบริษัท และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะมีวัตุประสงค์เพื่อการค้าหรือไม่ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล/องค์กรดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท
2. คู่ค้าของบริษัท ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท และ/หรือท่าน)
3. ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน บริษัทย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของดังกล่าวของบริษัท
4. ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง
5. ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมค้นหา (Search Engines) ที่ช่วยบริษัทในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มของบริษัท
6. ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน หรือบริษัทโฆษณาภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่านและผู้ใช้บริการรายอื่นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัท โดยอาจมีการใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อจัดสรรโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ แต่บริษัทจะให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัทแก่ผู้ให้บริการ/บริษัทดังกล่าว (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชาย 500 คนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งได้เข้าใช้ลิงก์โฆษณาในช่วงวันใดวันหนึ่ง)
7. ผู้ให้บริการอื่นๆของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (2) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน (4) ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ (5) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ (7) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (8) ทนายความ/ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (9) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร เป็นต้นผู้รับมอบอำนาจ
8. ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

นอกจากนี้ ท่านอาจเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัทผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Google หรือ Apple โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลของท่านบนแพลตฟอร์ม ในกรณีนี้ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงให้บริษัทเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะของท่านที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นเพื่อการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวนั้นจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการจัดเก็บและประมวลผล ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่าตามที่กฎหมายภายในประเทศได้กำหนดเอาไว้ เว้นแต่

(1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
(2) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่าน
(3) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับบริษัท หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
(4) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล/นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
(5) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ
(6) ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

6. การจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) ที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่บริษัทหรือท่านได้กำหนดรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งมายังแพลตฟอร์มของบริษัท และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ การดำเนินการชำระเงินบนแพลตฟอร์มจะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้ของแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้แพลตฟอร์มของบริษัท  นอกจากนี้บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

8. สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบาย/หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์  

1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล : ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
5. สิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมของท่านดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท เช่น ไม่ได้รับการแจ้งสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสารหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทได้อีกต่อไป เป็นต้น ดังนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งการถอนความยินยอมของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านยังคงประสงค์ที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวอีกหรือไม่

8. สิทธิในการร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการใช้สิทธิต่างๆของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธ คำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

การร้องขอใดๆเพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

9. นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์ม บริษัทอาจใส่คุกกี้จำนวนมากไว้ในบราวเซอร์ของท่าน คุกกี้ หมายถึงไฟล์ดิจิตอลขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขซึ่งบริษัทจัดเก็บไว้บนบราวเซอร์หรือฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน คุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งได้ส่งเข้ามาในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้มีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อเปิดการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ (2) เพื่อทำการวิเคราะห์ (3) เพื่อบันทึกความชอบของท่าน และ (4) เพื่อให้สามารถส่งโฆษณาและโฆษณาที่อิงตามพฤติกรรม คุกกี้บางประเภทอาจใช้เมื่อท่านต้องการใช้งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือเลือกความชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่จะมีการใช้คุกกี้บางประเภทตลอดระยะเวลาโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เหตุผลที่บริษัทใช้คุกกี้
1. คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดบนแพลตฟอร์มของบริษัท ใช้ตะกร้าสินค้า หรือใช้บริการเรียกชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและเห็นลักษณะที่ผู้เยี่ยมชมใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างเช่น โดยทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถเจอสิ่งที่มองหาได้โดยง่าย
3. คุกกี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาใช้แพลตฟอร์มของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถจัดเนื้อหาที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ ทักทายท่านด้วยชื่อ และจำความชอบของท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ภาษา และภูมิภาคที่ท่านเลือก)
4. คุกกี้บันทึกการเยี่ยมชมของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัท  หน้าที่ท่านเยี่ยมชม และลิงก์ซึ่งท่านเคยกดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มนั้นสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลที่สาม (รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น  เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น) อาจใช้คุกกี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการใช้คุกกี้ดังกล่าว คุกกี้ดังกล่าวมักจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น และทำให้สามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทได้

ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใช้ฟังก์ชั่นลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บบราวเซอร์ของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

10. สื่อทางการตลาด

บริษัทและคู่ค้าของบริษัทอาจส่งข้อมูลทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผ่านการแจ้งเตือนใน
แอปพลิเคชัน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการข้อความสั้น (sms) อีเมล และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความอื่นๆ (“สื่อทางการตลาด”) ให้แก่ท่าน และ/หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือตัวแทนผู้ปกครอง ในกรณีที่ท่านตกลงสมัครเป็นสมาชิกในรายชื่อผู้ติดต่อ และ/หรือยินยอมรับสื่อทางการตลาดและสื่อเพื่อการส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการส่งสื่อทางการตลาดดังกล่าวได้ตามรูปแบบและช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะยังคงสามารถส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านได้ต่อไป

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่บริษัทได้ทำการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงใดๆกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว

12. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจนส่งข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการ กรุณาติดต่อมาที่

ที่อยู่:         บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 926 ซอยจุฬา 7 โครงการบล็อก 28 อาคารซี ชั้น 3
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร:           02-026-6434
Line ID:   @startdee
อีเมล:        
help@startdee.com

ปรับปรุงล่าสุด 01/02/2021